...
பதுளைமலையகம்

அபாயத்திற்குள்ளாகியிருக்கும் எல்ல நமுனுகுல வீதி.!

1) எல்ல நமுனுகுல வழியாக பசறை செல்லும் வீதியில் கற்கள் விழும் அபாயம் இருப்பதால் அவ் வீதியை மூடப்பட்டதால் எல்ல வழியாக பசறை செல்லும் சகல வாகனங்களும் கும்பால்வெல பதுளை வழியாக பசறை வீதியை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கிறார்கள் என பதுளை NPRO தெரிவிக்கிறார்கள்.

2 ) பெரகல வெல்லவாய வீதியில் பாரிய மரம் ஒன்று விழுந்ததால் அவ்வீதி முற்றாக மூடப்பட்டுவுள்ளது. வெல்லவாய செல்லும் வாகன சாரதிகள் மற்றும் வெல்லவாய பெரகல செல்லும் வாகன சாரதிகள் மாற்று வீதியை பயன்படுத்துமாறு ஹப்புத்தள பொலிசார் தெரிவிக்கிறார்கள்.

3) எல்ல வெல்லவயா வீதியில் கற்கள் விழும் அபாயம் உள்ளதால் எல்ல வெல்லவயா வீதி முடப்பட்டுள்ளதென NBRO தெரிவித்தனர்.

(நடராஜா மலர்வேந்தன்)

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen