செய்திகள்

அமெரிக்காவில் இருந்து தடுப்பூசிகள் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.

அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்படும் “பைசர்” தடுப்பூசியின் முதல் தொகுதி, இன்று அதிகாலை நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டன.

26 ஆயிரம் தடுப்பூசிகள் இந்த தொகுதியில் அடங்குவதுடன், இந்த மாதத்திற்குள் இரண்டு இலட்சம் பைசர் தடுப்பூசிகள் கட்டம் கட்டமாக கிடைக்கவுள்ளன.

அஸ்ட்ராசெனெக்காவை முதலாவது தடுப்பூசியாக பெற்றுக் கொண்டவர்களுக்கான இரண்டாவது தடுப்பூசியாக இதனை வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வாறாயினும் அஸ்ட்ரா செனெக்கா கொவிட்ஷீல்ட் முதலாவது தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் கொண்ட 6 இலட்சம் பேரினால் இன்னும் இரண்டாவது தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை.

ஜப்பானிலிருந்து அஸ்ட்ரா செனெக்கா கொவிட்ஷீல்ட் தடுப்பூசிகள் கிடைக்கவுள்ளதாக கடந்த மாதம் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்தது.

Related Articles

Back to top button