இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை

“ஒவ்வொரு
ஆணும்,
பெண்களை
மதிக்கக்
கற்றுக்
கொள்ளும்வரை
அவன்
தன்னைத்தானே
உணர வாய்ப்பே
இல்லை..

ஏனெனில்
அவனின்
பாதியே
பெண்மைதான்..”

ச.சஞ்ஜீவகுமார்

Related Articles

Back to top button