இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை


சரியான பாதையை..

”வாழ்க்கை என்பது
கோடுகளால், கட்டங்கள் போடப்பட்ட
மாயப் பெட்டி.,
ஒன்றுக்குள் ஓடுவதைப் போன்றது.

நடு வழியில் சரியான பாதை எதுவென்று தெரியாத குழப்பம் ஏற்படும்.

அதைப் பார்த்து பயணத்தை
நிறுத்தி விடாதீர்கள்..
தொடர்ந்து நடங்கள்..,
ஒரு கட்டத்தில் சரியான பாதையை கண்டு பிடிப்பீர்கள்.

Related Articles

Back to top button