...
செய்திகள்

இலங்கை முதலீட்டுச் சபைக்கு புதிய தலைவர் நியமனம்!

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையின் புதிய தலைவராக ராஜா எதிரிசூரிய நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen