மலையகம்

உடரதல்ல தோட்ட தொழிலாளர்கள் மூன்றாவது நாளாகவும் வேலை நிறுத்தம் ..

உடரதல்ல தோட்ட தொழிலாளர்கள் மூன்றாவது நாளாகவும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.

உடரதல்ல மேற் பிரிவு தோட்ட வெளிக்கள உத்தியோகத்தரை வெளியேற்றுமாறு கோரியே இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்டுகின்றது.

குறித்த தோட்டத்தின் வெளிக்கள உத்தியோகத்தர் கடும் தொனியில் தொழிலாளர்களை அச்சுறுத்துவது போன்ற பல்வேறு வகையிலும் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதால் அவரை வெளியேற்று மாறு கோரியே இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தொழிலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Related Articles

Back to top button