செய்திகள்

உணவுப் பாதுகாப்புக் குழுவிற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரம் சமர்ப்பிப்பு!

உணவுப் பாதுகாப்புக் குழுவை நியமிப்பதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தக மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சின் அமைச்சரவைப் பத்திரம், அரச உணவு உற்பத்தி நிறுவனங்களில் இருந்து ஒரு அதிகாரியை குழுவிற்கு நியமிக்க முன்மொழிகிறது.

இந்தக் குழு, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் தலைவர்களைச் சந்தித்து, சந்தையிலுள்ள உணவுப் பொருட்களின் இருப்பு குறித்து ஆய்வு நடத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Related Articles

Back to top button