...
செய்திகள்

கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலை அதிகரிப்பு

லாப்ஃ ஸ் கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலை அதிகரிப்பிற்கு நுகர்வோர் விவகார சபை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இதற்கமைய 12.5 கிலோகிராம் நிறையுடைய லாப்ஃ ஸ் கேஸ் சிலிண்டரின் விலையை 363 ரூபா அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் புதிய விலை 1,856 ரூபா எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை 5 கிலோகிராம் நிறையுடைய லாப்ஃ ஸ் கேஸ் சிலிண்டரின் விலையானது 145 ரூபாவால் உயர்வடைந்துள்ளது. இச்சிலிண்டரின் புதிய விலை 743 ரூபா என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen