செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி சேமிப்பகமாக தேசிய இரத்த மத்தியஸ்தானம்.

இலங்கையின் தேசிய இரத்த மத்தியஸ்தானம் அரசாங்கத்தால் பெற்றுக்கொள்ளப்படவுள்ள கொரோனா தடுப்பூசி சேமிப்பகமாக செயற்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தடுப்பூசிகளை 70 மைனஸ் டிகிரி வெப்பநிலையில் சேமிக்கும் திறனை, தேசிய இரத்த மத்தியஸ்தானம் கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button