அரசியல்செய்திகள்

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சராக ஆறுமுகன் தொண்டமான்..

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சு ஆறுமுகன் தொண்டமானுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download