செய்திகள்

ஜனாதிபதி தலதா மாளிகைக்கு விஜயம்…!

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ இன்று கண்டியில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க தலதா மாளிகைக்கு விஜயம் செய்து மத அனுஷ்டானங்களில் ஈடுபட்டார்.

தலதா மாளிகைக்கு விஜயம் செய்த ஜனாதிபதியை தியவடன நிலமே நிலங்க தேல வரவேற்றார். பின்னர் மல்வத்தை மஹா விஹாரைக்குச் சென்ற ஜனாதிபதி, மல்வத்தை பீடத்தின் மஹாநாயக்க தேரர் சங்கைக்குரிய திப்பட்டுவாவே ஸ்ரீ சுமங்கல தேரரையும், அநுநாயக்க தேரர் சங்கைக்குரிய திம்புல்கும்புரே விமலதம்ம தேரரையும், அனுநாயக்க தேரர் கலாநிதி சங்கைக்குரிய நியங்கொட விஜித்த தேரரையும், சந்தித்து அவர்களிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சமூக மற்றும் பொருளாதார விடயங்கள் குறித்து மகாநாயக்க தேரர்கள் மற்றும் அனுநாயக்க தேரர்களுக்கு விளக்கியதோடு, அனுநாயக்க தேரருக்காக இலங்கைக் கடற்படையின் பங்களிப்புடன் நிர்மாணிக்கப்பட்டுவரும் சங்கவாசக் கட்டிடத்தையும் பார்வையிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

(ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு)

Related Articles

Back to top button