செய்திகள்

ஜுன் 21 தொடக்கம் 25 வரையிலான காலப்பகுதியில் இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகளின் ஏலம்


ஜுன் மாதம் 21 ஆம் திகதி தொடக்கம் 25 ஆம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில்
இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகளின் ஏலம் தொடர்பாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிக்கை
வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான அறிக்கை பின்வருமாறு:

Related Articles

Back to top button