தேசிய சுவடிகள் காப்பகத்தின் சேவைகள் மட்டுப்படுத்தல்

uthavum karangal

கொவிட் தொற்று அச்சம் காரணமாக தேசிய சுவடிகள் காப்பக திணைக்களத்தின்
பொதுமக்கள் சேவை மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அதன்பிரகாரம் சேவையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அலுவலகத்திற்கு வருகை தர முன்னர்
தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்படுத்தி நாள் மற்றும் நேரத்தை முன்பதிவு செய்து
கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

தேசிய சுவடிகள் காப்பக திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிணங்க, கொழும்பிலுள்ள தலைமை காரியாலயத்தின் 0112 696 917 <0112696917>
அல்லது 0112 694 523 <0112694523> ஆகிய இலக்கங்கள் மற்றும் கண்டி
அலுவலகத்தின் 0812
223 729 <0812223729> எனும் இலக்கத்திற்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்த முடியும்.

தொடர்புடைய செய்திகள்