...
செய்திகள்

நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் விறகடுப்பு பயன்பாடு

நாட்டில் நிலவும் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் கொழும்பு Galle Face ஹோட்டல் சமையலுக்கு விறகுகளைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது.
ஹோட்டல் வளாகத்துக்கு அருகிலுள்ள தனியான இடம் ஒன்றை சமையற்காரர்கள் சமையலுக்கு பயன்படுத்துவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் உட்பட பல ஹோட்டல்களும் விறகுகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. இதேவேளை எரிவாயு தட்டுப்பாட்டின் காரணமாக சிறிய பல ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen