செய்திகள்

நாட்டுக்கு வரும் சுற்றுளா பயணிகளுக்கு விசேட சுகாதார திட்டம்.

ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ள பரீட்சார்த்த சுற்றுலாத் திட்டத்தின்
கீழ், இலங்கைக்கு வரும் பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய அறிவுறுத்தல்களை சுகாதார
அமைச்சு வௌியிட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, இலங்கைக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் கொவிட் 19 காப்புறுதியைப்
பெற்றிருக்க வேண்டியது கட்டாயமானதாகும்.

ஹோட்டலைப் பதிவு செய்யும்போது அல்லது விமான டிக்கெட்டைக் கொள்வனவு
செய்யும்போது காப்புறுதியைப் பெற வேண்டும் என சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button