கல்விசெய்திகள்

நு/ஹோல்புறுக் விஞ்ஞ ான கல்லூரியில் E Techபா டத்தில் மாவட்ட மட்டத ்தில் இரண்டாவது இடம்..

நு/ ஹோல்புறுக் விஞ்ஞான கல்லூரியில் கல்வி கற்கும் விஸ்வநாதன் பிரியன் E Tech பாடத்தில் A B C பெறுபேற்றை பெற்றுள்ளதுடன் மாவட்ட மட்டத்தில் இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com