...
செய்திகள்

பதவி விலகல் கடிதம் சமர்ப்பித்த இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர்

இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் ரெஜினோல்ட் குரே இன்று தமது பதவி விலகல் கடிதத்தைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.
தனது அலுவலகம் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வாகனத்தைக் கையளித்துவிட்டு ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபன வளாகத்தை விட்டு அவர் வெளியேறியுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen