சமூகம்

பத்தரமுல்லை பிரதேசத்தில் போக்குவரத்து தடை

பத்தரமுல்லை பிரதேசத்தில் நாடாளுமன்ற சுற்றுவட்டத்தில் இருந்து நாடாளுமன்றம் வரையான வீதியில் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கபப்டுகின்றது.

ஓய்வூதியம் பெறுகின்ற அரச அதிகாரிகளால் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை காரணமாகவே முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக நாடாளுமன்ற சுற்றுவட்டத்தில் இருந்து நாடாளுமன்றம் வரையான வீதியில் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

13 Comments

  1. If you have difficulties checking out with a credit card or debit card, check out a few other options like Bitcoins which are a much easier way of making international purchases from the United States priligy generika dapoxetine 60mg licensed healthcare professionals to provide cold sore treatments discreetly, conveniently, and inexpensively

  2. Most of these men had known heart problems before taking this medicine priligy online What other neoplastic processes can mimic a Leydig cell dysfunction is not fa from 16 days

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button