...
கண்டிகல்விமலையகம்

புப்புரச ஸ்டெலன்டேர்க்பேர்க் தோட்டத்தில் இருந்து முதலாவது மருத்துவ பீட மாணவன்

புப்புரச ஸ்டெலன்டேர்க்பேர்க் தோட்டத்தை சேர்ந்த ஜெ.ஜெய்ஷங்கர் குறித்த தோட்டத்தில் இருந்து முதலாவதாக மருத்துவ பீடத்துக்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பாடசாலை அதிபர் உட்பட ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் பழையமாணவர்கள் வாழ்த்துகின்றனர் மலையகம் .lk அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen