...
செய்திகள்

மக்கள் வங்கியை கறுப்பு பட்டியலில் சேர்த்த சீனா

கடன் பெறுவதற்கான உத்தரவாத கடிதம் மற்றும் இரு தரப்பினருக்கு இடையிலான ஒப்பந்தங்களின்படி பணம் செலுத்தத் தவறியதற்காக, இலங்கையில் உள்ள சீனத் தூதரகத்தின் பொருளாதார மற்றும் வணிக அலுவலகத்தால், இலங்கை மக்கள் வங்கி கறுப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen