...
கல்விசமூகம்மலையகம்

‘மலையக நட்பின் பொதுப்பணி’ குழுவின் 7வது வேலைத்திட்டம் நமுனுகுல – கந்தஹேன தமிழ் மகாவித்தியாலத்தில் இடம்பெற்றது.

‘மலையக நட்பின் பொதுப்பணி’ குழுவின் ஏழாவது வேலைத்திட்டமானது சுமார் 120 பாடசாலை மாணவர்களுக்கு அப்பியாச புத்தகங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இவ்வைபவமானது பதுளை மாவட்டம் நமுனுகுல – கந்தஹேன இல.02 தமிழ் மகாவித்தியாலத்தில் இடம்பெற்றது.

இந்நிகழ்வில் தலைவர் திரு மைக்கல் உப தலைவர் சகாதேவன் மற்றும் குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு பின்தங்கிய பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வழங்கி வைத்தனர்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen