...
சமூகம்நிகழ்வுகள்

மலையக நட்பின் பொதுப்பணி அமைப்பின் எட்டாவது வேலை திட்டம் தலவாக்கலையில்..!

மலையக நட்பின் பொதுப்பணி அமைப்பின் எட்டாவது வேலை திட்டம் தலவாக்கலையில் 08.01.2022 அன்று நடைபெற்றது.

வறுமை கோட்டின் கீழ் இருக்கும் ஐந்து மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள் புத்தக பை என்பன வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen