செய்திகள்

விவசாய அமைச்சின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட நிறுவனம்

கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் காணப்பட்ட லங்கா போஸ்பேட் நிறுவனத்தை விவசாய அமைச்சின் கீழ் மாற்றி வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button