...
செய்திகள்

“DOC Call ” சேவை ஊடாக COVID-19 தொடர்பான இலவச மருத்துவ ஆலோசனை

“DOC Call ” சேவை ஊடாக COVID-19 தொடர்பான இலவச மருத்துவ ஆலோசனையைப்
பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

SLT-Mobitel மொபைலில் இருந்து 247 அல்லது SLT-Mobitel Home இணைப்பில் இருந்து
1247 ஐ டயல் செய்வதன் மூலம் குறித்த இலவச சேவையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இது SLT-Mobitel மற்றும் இலங்கை மருத்துவ சங்கதின் ஒருங்கிணைந்த சேவையாகும்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen